Huurvoorwaarden Verhuur Uitrusting

Artikel 1. Geldigheid

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde toebehoren/accessoires welke is gesloten tussen de verhuurder Surviking gevestigd in Delfgauw en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen de huurder.


Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand door mondeling of schriftelijk akkoord te geven op een uitgbrachte offerte en tevens de aanbetaling van 25% te voldoen indien aagegeven.


Artikel 3. Duur van de overeenkomst

3.1 Deze huurovereenkomst is gesloten voor de duur van de huurperiode zoals vermeld op de factuur.


Artikel 4. Levering en retour

5.1 De huurder krijgt de materialen aan het begin van de huurperiode door Surviking verstrekt en dient deze aan het eind van de huurperiode weer te retourneren, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is anders overeengekomen.
5.2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is huurder aan Surviking een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Surviking op verdere schadevergoeding.
5.3 Indien de gehuurde goederen eerder worden teruggebracht of terug gestuurd dan de vooraf overeengekomen huurperiode kan geen restitutie van de huurprijs worden verleend.


Artikel 5. Controle op goede staat van de goederen & Borg

6.1 De huurder is verplicht direct na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel afwijkingen van het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dienst de huurder Surviking direct op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van levering Surviking wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd in te stemmen.
6.2 Over de huursom wordt een borgbedrag gerekend van 50% van der huursom. In geval van afwijkingen of gebreken bij retour, zullen de kosten worden verekend met het borgbedrag.


Artikel 7. Verplichtingen huurder

7.1 De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
a: De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings-, veiligheids- en overige voorschriften zoals die door de fabrikant zijn vastgesteld, te behandelen;
b: Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c: Surviking ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d: Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Surviking te vrijwaren;
7.2 De huurder dient voor eigen rekening en risico voor de volgende zaken zorg te dragen:
a: Voor de verantwoorde toepassing van het gehuurde middelen de benodigde ervaring en deskundigheid. (zoals professionele begeleiding, trainings- en opleidingscertificaten, enz.)
b: Juiste wijze van opslag, vervoer en bescherming tegen nadelige invloeden van buitenaf, alsmede overmatige slijtage.


Artikel 8. Verzekering

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging of brand.


Artikel 9. Schade en gebreken

De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Surviking te melden. Zonder toestemming van Surviking mag de huurder niet tot reparatie overgaan.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor schade die de huurder aan zichzelf en/of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Surviking in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Surviking ter zake voor alle aanspraken van zichzelf en/of van derden vrijwaren.
10.2 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden,


Artikel 11. Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. Dit kan worden verrekend met het borgbedrag zoals omschreven in artikel 5.


Artikel 12. Vervanging

Indien de huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de Surviking terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Surviking een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de verkoopwaarde van de gehuurde goederen.


Artikel 13. Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.