Algemene Voorwaarden Trainingen & Cursussen

Algemene Voorwaarden Trainingen & Cursussen Surviking (Kids)

1. Geldigheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tot het geven van trainingen, cursussen, workshops en kinderfeestjes tussen Surviking en/of Surviking Kids en de deelnemer aan een training, cursus, workshop of kinderfeestje, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.  


2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door verzending van het ingevulde inschrijfformulier door de deelnemer aan Surviking (Kids) of door het akkoord geven op een lopende offerte. Inschrijven voor workshops of trainingen geschiedt via het online platform Cognitoforms. 


3. Persoonsgegevens

Door de aanmelding gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar naam & telefoonnummer worden verstrekt aan alle overige deelnemers t.b.v. een WhatsApp groep.  


4. Programmawijziging

Surviking spant zich tot het uiterste in om de voorgenomen training en/of cursus te laten verlopen volgens de vooraf verstrekte informatie. De instructeurs/gidsen van Surviking of hun vervangers, heeft het recht naar zijn/haar oordeel noodzakelijke programma-wijzigingen door te voeren, om de veiligheid van de deelnemers en van zichzelf te waarborgen. Gedacht moet worden aan onder meer omstandigheden op het gebied van weer, lawinegevaar, terrein en de gezondheid van de deelnemers of de instructeur/gids zelf.  


5. Overnachting

Indien van toepassing wordt er overnacht in onderkomens, tenten en (berg)hutten. Uitsluitend indien expliciet vermeld kan ook een overnachting in een (berg)hotel tot het programma behoren.  


6. Verzekering

Iedere deelnemer is verplicht om een ongevallenverzekering af te sluiten, die risicosporten inclusief helikopterredding dekt. Dit is mogelijk bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.  Als de deelnemer al lid is van de NKBV (jaarabonnement is in 2016 €51,-) is de verzekering voor €28,- (prijspeil in 2016)  af te sluiten. Heeft de deelnemer een doorlopende reisverzekering dan controleert hij/zij derhalve of risicosporten zijn meeverzekerd.  


7. Annulering

  1. Annulering door de deelnemer dient telefonisch of per sms te gebeuren naar het volgende telefoonnummer van Surviking (Kids): 0031641786313. Bij annulering van een training, cursus, workshop of kinderfeestje korter dan 7 dagen voor de begindatum van de training, cursus, workshop of kinderfeestje blijft 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering van korter dan 14 dagen voor de begindatum is de deelnemer 50% van het totaalbedrag verschuldigd en bij annulering langer dan 14 dagen is alleen indien van toepassing, de aanbetaling verschuldigd.
  2. Surviking (Kids) heeft het recht een ttraining, cursus, workshop of kinderfeestje te annuleren in elk geval indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in het programma gepubliceerde aantal. In dat geval retourneert Surviking (Kids) de betaalde bedragen aan de deelnemers onder aftrek van de voor de training, cursus, workshop of kinderfeestje reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden. Surviking (Kids) kan in deze situatie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige door een deelnemer geleden schade.
  3. Annulering door Surviking (Kids) in een ander geval dan betreffende het aantal aanmeldingen, zal tot het uiterste vermeden worden. Te allen tijde zal dan geprobeerd worden een vervangende, gelijkwaardige instructeur/gids te vinden. Mocht dat niet lukken dan wordt geannuleerd en zal al het door de deelnemers reeds betaalde geld worden terugbetaald onder aftrek van de voor de training en/of cursus reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden.

8. Fysieke conditie Iedere deelnemer dient te voldoen aan de fysieke conditie zoals deze in het programma is weergegeven. Ook is zij/hij verplicht op het inschrijfformulier aan te geven indien medicatie wordt gebruikt en/of aandoeningen aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op het functioneren van die deelnemer.  


9. Uitsluiting van aansprakelijkheid Surviking (Kids) sluit iedere aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel en voor schade aan enig eigendom van de deelnemer. De deelnemer dient zich er bewust van te zijn dat training en/of cursus risico’s met zich meebrengt.  


10. Betaling De deelnemer dient de betaling te voldoen, binnen 14 dagen na inschrijving voor de training, cursus, workshop of kinderfeestje  De hoogte van de betaling wordt vermeldt op het inschrijfformulier, offerte en tevens op de factuur.  

 


Nederlands recht

Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen de deelnemer en Surviking is Nederlands recht van toepassing.